Худалдан авах ажиллагаа

Бараа үйлчилгээг тендерийн хуулийн дагуу сонгон шалгаруулж худалдан авна