Хяналт шалгалтын ерөнхий төлөвлөлт

Обьектын төрөл Код Дүн Шалгалт Сургалт Шинжилгээ
Байгуул лага Салбар Зөвлөн туслах
ДҮН 1056 355 355 104 172 70
1 Хүнсний аюулгүй байдал Хүнсний үйлдвэр HBU 26 3 3 4 6 10
2 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар HOL 20 2 2 2 6 8
3 Хүнсний худалдаа, үйлчилгээний газар HUU 38 11 11 4 7 5
4 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч MAL 26 10 10 6 0 0
5 Ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгч URG 75 24 24 7 8 12
6 Импортлогч аж ахуйн нэгж байгууллага IMP 0 0 0 0 0 0
7 Байгаль орчин, геологи уул уурхай Байгаль орчны хяналтын объект (төрийн, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн) BOO 165 74 74 7 10 0
8 Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж UUO 55 23 23 8 1 0
9 Геологи хайгуулын компани GHG 0 0 0 0 0 0
10 Газрын харилцаа, геодези зураг зүй GHO 32 14 14 4 0 0
11 Эрүүл мэнд Эрүүл мэндийн байгууллага EMB 38 12 12 6 8 0
12 Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын объект (төрийн, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн) EAH 90 24 24 10 8 24
13 Эм био бэлдмэл  Эмбиобэлдмэлийн үйлдвэрлэл, худалдаа EBB 45 14 14 6 8 3
14 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын объект (төрийн, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн) HAB 60 21 21 5 8 5
15 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцааны хяналтын объект (төрийн, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн) NHH 29 8 8 5 8 0
16 Дэд бүтэц Барилга байгууламж BTO 43 15 15 2 8 3
17 Барилгын материалын үйлдвэр BMU 0 0 0 0 0 0
18 Автозам, замын байгууламж AZB 0 0 0 0 0 0
19 Эрчим хүчний байгууллага EHO 36 11 11 6 8 0
20 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн шатдаг хийг хадгалах, түгээх байгууламж GTH 0 0 0 0 0 0
21 Өргөх байгууламж үйлдвэрлэдэг, ашигладаг байгууллага UMH 18 9 9 0 0 0
22 Тээвэр, үйлчилгээний байгууллага TVR 23 7 7 1 8 0
23 Мэдээлэл, харилцаа, холбооны үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж MHU 30 10 10 2 8 0
24 Хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл ашигладаг байгууллага HZH 32 10 10 4 8 0
25 Хот байгуулалт HOT 0 0 0 0 0 0
26 Боловсрол Боловсролын сургалтын байгууллага BOL 34 10 10 6 8 0
27 Соёл Соёлын байгууллага SOY 35 13 13 3 6 0
28 Санхүү Төсөвт, төрийн болон орон нутгийн өмчит, түүний оролцоотой байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд SHO 98 26 26 6 40 0
29 Хил Төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагууд TUH 8 4 4 0 0 0