'Хууль дүрэм бодит амьдралд' аян

Батлав. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын

газрын дарга .............................Д.Ганхуяг

Аймгийн ЗДТГазар, Мерси Кор олон улсын байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байгаа  “Хууль дүрэм бодит амьдралд” аяны туг аялуулах үйл ажиллагааны удирдамжийн хүрээнд дараах ажлын зохион байгуулахаар төлөвлөв.

д

      Зохион явуулах ажил

      Хэрэгжүүлэх хугацаа

    Хариуцах эзэн

1.

Аяны хөтөлбөр гаргаж батлуулах

 

    2013.02.25

 

    А.Төгсөө

 

 

2.

МBC телевизээр “Хүнсний тухай”, Хүнсний аюулгүй байдлын тухай”, “Тамхины тухай” хуулиудыг сурталчилах ярилцлага хийх

 

    

     2013.02.27

 

 

    Д.Оюундарь

 

 

3.

MBC телевизээр Төсөв, санхүүгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах “Шилэн халаас” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг шалгах талаар мэдээлэл хийх.

 

 

      2013.02.27

 

 

     Х.Лхамжав

 

 

4.

Хүнсний тухай хуулийг сурталчилах зорилгоор  нийт хүнс импортлогч аж ахуй нэгж, иргэдэд  сургалт зохион байгуулах.

 

 

     2013.02.28

   

 

    Я.Хонгорзул

 

 

 5.

“ШТСтанц, нам даралтын зуух бүхий байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн удирдах болон хариуцах албан тушаалтнуудад эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах

 

  

    2013.03.01

    

   ДББОГУУХУ-ын            байцаагчид

 

 6.

Байгууллагын нийт ажилчдад “Тамхины тухай” хуулийн талаар сургалт явуулах  

   

    2013.03.01

     Ц.Дэлгэрмаа

 

 7.

Байгууллагын сайтанд байршуулсан мэдээллийг шинэчлэх

  

    2013.02.27

     

      С.Ням-Осор

 

 8.

Туг аялах хугацаанд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн байдлын талаар  мэдээ гаргах

 

    2013.03.01

     

       А.Төгсөө

       Д.Бадамцэцэг

 

 9.

 

Санал асуулга явуулах

 

    2013.03.01

        Б.Алтан

        А.Төгсөө