Авлигатай тэмцэх газарт ирсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар

Авлигатай тэмцэх газарт ирсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар

Гүйцэтгэл

Үзүүлэлт

2011 он
/3 дугаар улирлын байдлаар/

2012 он
/1 дүгээр улирал/

2012 он
/ хагас жил/

2012 он /3 дугаар улирал/

Үүнээс

1

Тайлант хугацааны үлдэгдэл

21

12

12

13

2

Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан

51

21

66

38

3

Харъяаллын дагуу шилжүүлсэн

38

29

59

24

4

Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн

10

19

42 /1 гомдол эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн/

13

5

Ажиллагаанд

16

19

15

19

 

Нийт шалгасан:

120

88

183

94