Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв.

Намир өргөө ХХК нь Өмнөговь сумын Холбоо багийн төвийн барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэхдээ зураг төсөл, стандарт норм дүрмийн дагуу хийгээгүй байсан тул улсын байцаагчийн 5 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүлж, барилгын буулгалтын ажлыг хийлгүүлэн зөрчлийг арилгуулан ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ