МХЕГ-ын даргын 2018 оны 149 дүгээр тушаал4

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчдийн хооронд үүссэн маргааныг шийдвэрлүүлэх

хүсэлт

Тусгай зөвшөөрөл олгодог эрх бүхий байгууллагуудад              хандаж                                            асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

5

Байгууллагын    удирдах    ажилтан, албан тушаалтны ѐс зүйн зөрчлийн

тухай гомдол

Тухайн       байгууллагын       дотоод                    хяналтаар зохицуулагдана.

 

БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

6

Байгууллагын архивын өрөө тасалгаанд дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Архивын тухай хууль болон “Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм”-д заасны дагуу гал түймрийн хяналтын

улсын байцаагч хяналт тавьж, дүгнэлт гаргана.

7

Орон сууц болон гадна хашааны

галын аюулгүйн орц, гарц хаасан тухай гомдол

Онцгой    байдлын    ерөнхий    газар,    Нийслэлийн

ерөнхий    төлөвлөгөөний    газар,    аймгийн                  Засаг даргын Тамгын газар шийдвэрлэнэ.

8

Барилга       байгууламжид                     төсөв санхүүгийн үнэлгээ гаргуулах хүсэлт

Хуулиар эрх олгогдсон мэргэжлийн үнэлгээний газрууд гүйцэтгэнэ.

9

Барилгын ажлын төсөв, гүйцэтгэл зохиолгох хүсэлт

Барилгын    тухай    хуулийн    24.2     дэх    барилга

байгууламжийн    төсвийн     тооцоог                               мэргэшлийн зэрэгтэй төсөвчнөөр хийлгэнэ.

10

Орон    сууцны   талбай             хэмжүүлэх хүсэлт

Тусгай зөвшөөрөл бүхий зураг төслийн байгууллага “Хот байгуулалтын тухай”, “Барилгын тухай” хууль, “Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал MNS 6058:2009”

стандартын дагуу хэмжилт хийнэ.

11

Импортоор оруулж ирсэн болон стандарт тогтоогдоогүй барилгын материал түүхий эд, халаалтын зуух, шалны халаалт бусад бараа бүтээгдэхүүнд дүгнэлт гаргуулах

хүсэлт

“Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн 16.4 дэх заалтын дагуу Стандартын болон оюуны өмчийн байгууллагууд хариуцна.

12

Хувийн болон амины орон сууцны барилга, тэдгээрийн инженерийн шугам сүлжээ, гараж, агуулах болон түр барилгын угсралт, засварын ажлын чанар байдалд дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Барилгын тухай хуулийн 10.1.1. /барилгын ажлын зөвшөөрөл шаардахгүй барилга байгууламж/ болон тус хуулийн 37.1.13-т заасны дагуу “Захиалагч нь барилгын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өөрийн буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гарах эрсдэл, хохирлыг хариуцна”.

13

Орон     сууцанд    захиалга              өгсөн иргэдийн гэрээ, төлбөр тооцоотой

холбоотой гомдол

“Барилгын тухай хууль”-ийн 25-р зүйлд заасан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт энэ

асуудлыг тусгаагүй.

14

Байгууллага, аж ахуйн нэгжийг шагнах, урамшуулах, сонгон шалгаруулах зэрэгт тодорхойлолт, лавлагаа гаргах хүсэлт

Барилгын тухай хуулийн 47.2, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ. Шагнал, урамшуулал, сонгон шалгаруулахтай холбоотой тодорхойлолт, лавлагаа өгөх асуудлыг тухайн салбарын төрийн захиргааны байгууллага

шийдвэрлэнэ.

 

 

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

15

Инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, салхивч, ус, дулааны зангилааны хэвийн ажиллагаа доголдсон,           дуу чимээ их, бөглөрсөн, эвдэрч ус алдсан, эвгүй үнэр үнэртдэг тухай

“Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулийн 14.1.1-т “Хэрэглэгчийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид үзлэг, шалгалт хийж заавар, зөвлөгөө өгөх”, 14.2.4-т “өөрийн ашиглалт, өмчлөлд байгаа инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид технологийн шаардлагын дагуу засвар, үйлчилгээ, шинэчлэлтийг тогтоосон хугацаанд нь хийх”, 15.1.8-т “өөрийн эзэмшилд байгаа шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар, үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх”, 15.1.9-т “өөрийн эзэмшилд байгаа тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд гэмтэл учруулсан бол шаардагдах засварыг өөрөө, бололцоогүй бол хангагчаар хийлгэж, гарсан зардлыг төлөх”,

“Барилгын тухай” хуулийн 46.1.4. “барилга байгууламжийн инженерийн хангамжийн системийг арчлан хамгаалах”,

“Эрчим хүчний тухай” хуулийн 29.1.1, 29.1.3-т “гэрээнд заасан vйлчилгээний тvвшинг хангах” заалтуудын дагуу тухайн барилгын инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон инженерийн шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээний мэргэжлийн хангагч байгууллага хариуцан шийдвэрлэнэ.

“Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн тухай хуулийн 15.1.1-т “орон сууцны байшингийн ...сууцны доторх дундын өмчлөлийн зүйл, тоног төхөөрөмж, ...тухайн орон сууцны дээрх болон доорх нийтийн зориулалттай усан сан, машины зогсоол, тэдгээртэй адилтгах байгууламж зэрэг эд хөрөнгө” хамаарна.

БНбД-ийн 13-04-03-т заасан холбогдох заалтуудад үндэслэн эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч, захиалагч, гүйцэтгэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүд болон Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, орон сууцны ашиглалт, засвар үйлчилгээний байгууллага /ОСНААК/, Сууц өмчлөгчдийн холбоо

зэрэг байгууллагууд хариуцан шийдвэрлэнэ.

16

Инженерийн байгууламж шугам сүлжээнд хийгдсэн урсгал болон их засварын чанарт дүгнэлт гаргуулах, ус алдсан эвдрэлд акт тогтоолгох тухай

“Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулийн 14.1.1-т. “хэрэглэгчийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид үзлэг, шалгалт хийж заавар, зөвлөгөө өгөх”, 14.2.4-т “өөрийн ашиглалт, өмчлөлд байгаа инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид технологийн шаардлагын дагуу засвар,  үйлчилгээ,

шинэчлэлтийг    тогтоосон    хугацаанд    нь   хийх”,

 

 

 

15.1.9-т “өөрийн эзэмшилд байгаа тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд гэмтэл учруулсан бол шаардагдах засварыг өөрөө, бололцоогүй бол хангагчаар хийлгэж, гарсан зардлыг төлөх;”,

БНбД 13-04-03-н холбогдох заалтуудын дагуу Инженерийн тухайн шугам сүлжээний ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцсан мэргэжлийн байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн эзэмшигч, ашиглагч, захиалагч, гүйцэтгэгч нар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд хариуцна.

Орон сууцны тухай, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн тухай” хуулиудын холбогдох заалтын дагуу хяналт тавина. Орон сууцанд ус алдсан бол харъяа ОСНААКонторын даргын тушаалаар томилогдсон

“Хохирол тогтоох комисс” акт тогтооно.

 

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

17

Нийтийн зорчигч тээвэр, ачаа тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлсэн тээврийн хэрэгслийн үнэ тарифын

асуудлаар ирсэн санал, гомдол

Авто тээврийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн

12.1    дэх    заалтын    дагуу    ЗТЯ,    ОБЕГ           бусад холбогдох байгууллагууд шийдвэрлэнэ.

18

Импортоор оруулж ирсэн болон стандарт тогтоогдоогүй шинэ, хуучин тээврийн хэрэгсэл, сэлбэг материалын хийц бүтээцийн чанар, автомашины хөдөлгүүрийн тос, тосолгооны                        материал, хөдөлгүүрийн болон түлшний нэмэлт бүтээгдэхүүн, төхөөрөмжид

дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт

Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 16.4 дэх заалтын дагуу баталгаажуулалтын байгууллага тохирлын гэрчилгээ олгоно. Автотээврийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хуулиар эрх олгогдсон техникийн хяналтын үзлэг, оношилгоо, туршилт явуулах эрхтэй мэргэжлийн байгууллага дүгнэлт гаргана.

19

Тээвэрлэлтийн болон тээврийн хэрэгсэл, сэлбэг материал нийлүүлэх талаарх гэрээ, гэрээний үүргийн биелэлтийн талаарх маргаантай холбогдсон асуудалд

дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Иргэний тухай хуулийн дагуу шүүх болон хуулийн байгууллага шийдвэрлэнэ.

20

Автотээврийн хэрэгслийн сэлбэг, материалын            үнэ,                                 засвар үйлчилгээний ажлын хөлс, чанаргүй сэлбэг материал худалдаж авсан талаарх санал, гомдол

Автотээврийн тухай хуулиар хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. ШӨХТГ нь үнийн зохицуулалттай холбоотой асуудлыг, ХЭАХН болон тухайн худалдан борлуулсан үйлчилгээний газрууд бүтээгдэхүүнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг

хариуцна.

21

Авто машинд үүссэн эвдрэл гэмтэлд

дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Техникийн хяналтын үзлэг оношилгоо хийх эрх

бүхий байгууллага шалгаж, дүгнэлт гаргана.

22

Төрийн болон хувийн өмчийн байгууллагын эд хөрөнгө, автотээврийн хэрэгслийг актлах

тухай дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Автотээврийн мэргэжлийн байгууллага ТӨХ-ны 2012 оны “Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журмын  шинэчилсэн найруулгыг  батлах тухай” 44-

р тогтоолын 1.9-ын” г”-д заасны дагуу акт, дүгнэлт

 

 

 

гаргана.

23

Шинээр үйлдвэрлэгдсэн болон ашиглалтанд орох тээврийн хэрэгсэл, түүний сэлбэг материалын хийц бүтээцийн чанарт дүгнэлт

гаргуулах

Автотээврийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хуулиар эрх олгогдсон техникийн хяналтын, туршилтын ажил эрхлэх мэргэжлийн байгууллага хариуцна.

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

24

Зам талбайн гэрэлтүүлгийн хариуцсан байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол

Эрчим хүчний тухай хуулийн “Хяналт, хариуцлага” зургадугаар бүлэг, 34.1.1 дэх заалт, тус хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.11 дүгээр заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.2 дах, 25-р зүйл, 30-р зүйл, “Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг”-ийн 30.1.1; 30.1.3; 30.1.7;

30.1.8;      30.2   дугаар   заалтын   дагуу   эзэмшигч

өөрсдөө хяналт тавина.

25

Дулаан, цахилгаан, усны, харилцаа холбооны үнэ тариф, өртөг зардал, төлбөр тооцоог хянуулах тухай гомдол, хангагч хэрэглэгчдийн хооронд үүссэн маргааныг шийдвэрлүүлэх хүсэлт

Эрчим хүчний зохицуулах хороо Эрчим хүчний тухай хуулийн 9.1.4-т заасны дагуу дулаан цахилгааны үнэ тарифыг тогтооно.

Зохицуулах зөвлөл Хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухайхуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтаар цэвэр бохир усны үнэ тарифыг тогтооно.

Эрчим хүчний тухай хуулийн 35.1-т Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг

шийдвэрлэнэ.

26

Техникийн нөхцөл олгогдоогүй тул хангагч эх үүсвэрийн хүчин чадал хүрэлцэх эсэхэд дүгнэлт гаргуулах

хүсэлт

Техникийн нөхцөл олгох эрх бүхий байгууллага тооцоо хийж холбох боломжтой эсэхийг тогтооно.

27

Хүчдэлийн хэлбэлзлээс иргэдэд учирсан хохиролд акт гаргуулах хүсэлт

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 10.49 дэх заалтын дагуу цахилгаан эрчим хүч тасалснаас болон чанарын үзүүлэлтийн хэлбэлзлээс үүссэн хохирлыг тогтоохдоо хэрэглэгч дээр тавигдсан хэмжих хэрэгсэл болон түгээгчийн шуурхай ажиллагааны бичлэгийг баримтлан хангагч, хэрэглэгчийн хамтран үйлдсэн актыг үндэс

болгоно.

28

Ахуйн хэрэглээний багаж, тоног төхөөрөмж /халаагуур, тень, шалны халаалт, хөдөлгүүр/-д дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4-т “Баталгаажуулалтын байгууллага нь зохих журмын дагуу баталгаажуулалтад тэнцсэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгоно” гэж заасны дагуу Стандартчилал хэлжилзүйн газарт

хандаж шийдвэрлүүлнэ.

29

Иргэний тэжээвэр амьтан, мал хүчдэлд нэрвэгдэж үхсэн хохирлыг барагдуулах тухай хүсэлт

Иргэний    журмаар     шүүхэд    хандаж                   хохирлоо барагдуулна.

 

30

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг тооцож байгаа цахилгааны тоолуурыг эвдэлсэн хохирлыг шалгуулах тухай хүсэлт

Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.7-т заасны дагуу хэрэглэгч нь эрчим хүчний тоолуур, хэмжүүрийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үүрэгтэй. Шаардлагатай                                     тохиолдолд                                     цагдаагийн байгууллагад хандана.

 

ГАЗРЫН ТОС, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

31

Шатахууны чанараас шалтгаалж автомашинд гарсан эвдрэл, гэмтэлд дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 8.4.2, 9.3.7-т заасны дагуу газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгч нь газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ, туршилт хийх итгэмжлэгдсэн лабораторитой байна. Эвдрэл гэмтлийг

оношлогооны төвүүд тодорхойлно.

АВТО ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

32

Авто зам, замын байгууламжид төсөв санхүүгийн үнэлгээ гаргуулах хүсэлт

Хуулиар эрх олгогдсон мэргэжлийн үнэлгээний газрууд гүйцэтгэнэ.

 

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

33

Хэмжих хэрэгслийн заалт авалт, заалтаар тооцож буй үнэ тариф, өртөг зардал, төлбөр тооцоог хянуулах тухай хүсэлт, гомдол, хангагч, хэрэглэгчдийн хооронд үүссэн маргааныг шийдвэрлүүлэх

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9.1.4, 35.1 дэх заалт, Хот суурин ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10.1.1 дэх заалтын дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хороо, аймаг нийслэлийн Зохицуулах зөвлөл, Хот суурин ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг хариуцсан байгууллага тус тус хяналт тавьж,

шийдвэрлэнэ.

34

Хэмжих хэрэгсэл үйлдвэрлэх, суурилуулах, засварлах, худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, сунгахын тулд улсын байцаагчаас тодорхойлолт, дүгнэлт гаргуулах

тухай хүсэлт

Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага шийдвэрлэнэ.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

35

Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, төлбөр тооцоотой холбоотой гомдол,

хүсэлт

Харилцаа холбооны тухай, Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо,

ШӨХТГ-ын эрх үүрэгт хамаарна.

36

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн талаар дүгнэлт

гаргуулах хүсэлт

Радио долгионы тухай хуулийн дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж хяналт зохицуулалтын албанаас хэмжилт хийж,

холбогдох дүгнэлтийг гаргана.

37

Нийтийн орон сууц болон нийтийн эзэмшлийн газарт байрлуулсан үүрэн    холбооны    станцын   радио

тоног          төхөөрөмжөөс         үүсэх

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Радио давтамж хяналт зохицуулалтын алба Радио долгионы тухай хуулийн 20 дугаарт заасны дагуу

хэмжилт хийнэ.

 

 

цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн талаар

дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

 

38

Төсөл          хөтөлбөрийн          албан

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хуулиар эрх

 

хэрэгцээнд        ашиглаж        байсан

олгогдоогүй.

 

компьютер    болон    бусад    техник

 

 

хэрэгслийн эвдрэл гэмтлийн талаар

 

 

дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

 

 

ХОЁР. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

 

Өргөдөл, гомдол, албан бичгийн

товч утга

Бусад агентлаг, эрх бүхий байгууллагууд шалгах

үндэслэл, тайлбар

 

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР

39

Их цэвэрлэгээ зохион байгуулах

“Хог хаягдлын тухай” хуулийн 9.5.2-т нутаг дэвсгэртээ байгаа хог хаягдлыг цэвэрлэх зайлуулах ажилд иргэдийг татан оролцуулах ажлыг Баг, хорооны засаг даргын эрх үүргийн хүрээнд

шийдвэрлэнэ.

 

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР

 

40

Газар    эзэмшигч   иргэн,    хуулийн

этгээд         хоорондын                     газрын маргааныг шийдвэрлүүлэх хүсэлт

Газрын тухай хуулийн 60-р зүйлд заасны дагуу

тухайн шатны болон дээд шатны Засаг дарга, шүүх, газрын алба шийдвэрлэнэ.

 

 

 

 

41

 

 

 

 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орц гарцыг чөлөөлүүлэх

Газрын тухай хуулийн 56.4-д заасан ”Хот тосгон бусад суурингийн доторх бусдын эзэмшил ашиглалтад олгогдоогүй газрыг тухайн шатны Засаг дарга шийдвэр гаргаж газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу ашиглалтын зориулалт, ашиглаж эхлэх хугацаа бусад нөхцөл шаардлагуудыг бичсэн дохио, санамж тавих, хашаа, хайс татах, сахиул ажиллуулах зэргээр хамгаалалтад авах” эрхтэй тухайн шатны Засаг

даргын эрх үүргийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

Зөвшөөрөлгүй эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар чөлөөлүүлэх, “газар чөлөөлүүлэх тухай”, “газар албадан чөлөөлөх тухай” Захирамжийн                                      хэрэгжилтийг хангуулах тухай хүсэлт

Газрын тухай хуулийн 57.3-т зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар дээр барилга, байгууламж барьсан, эсхүл бусад хэлбэрээр түүнийг дур мэдэн эзэмшсэн бол аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга уг газрыг чөлөөлөх хугацаатай мэдэгдэл өгнө. 57.4-т мэдэгдэлд заасан хугацаанд газрыг чөлөөлөөгүй бол аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга уг газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авч, холбогдох зардлыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулна.

59.1.1-т “хууль, гэрээнд заасан үндэслэлээр газар эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болсон, эсхүл зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар эзэмшсэн, ашигласан бол албадан нүүлгэх тухай Засаг даргын

шийдвэрийн     биелэлтийг     хангах”     эрх  үүргийн


 

 

хүрээнд Цагдаагийн байгууллага шийдвэрлэнэ.

ХИМИЙН БОДИСЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР

43

Химийн хорт бодисын улсын үзлэг тооллого хийлгүүлэх

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн 6.1.8-т “химийн хорт болон аюултай бодис ашигласан үйл ажиллагааны нэгдсэн тайланг жил бүр гаргах

үүрэгтэй.”

УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР

44

Ус ашиглах зөвшөөрөл хүсэх тухай

“Усны тухай” хуулийн 28.1-т заасны дагуу ашиглах хэмжээнээс хамаарч төрийн захиргааны төв байгууллага, сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албанд ус ашиглах хүсэлтээ “Усны тухай” хуулийн 28.2-т заасны дагуу

гаргана.

45

Ашиглалтгүй      болсон                            бохирын цооног буулгуулах хүсэлт

Усны тухай хуулийн 22.17.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ашиглаж дууссан цооногоо битүүмжлэн аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум,

дүүргийн Засаг даргад хүлээлгэж өгнө.

 

 

 

 

 

 

46

Бохир, хаягдал ус зайлуулах тухай гомдол

Усны тухай хуулийн 17.1.9-т“Ус ашиглах, хаягдал ус зайлуулах шаардлагыг зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ус ашиглах, хаягдал ус зайлуулах эрхийг цуцлах дүгнэлт гаргах, байгальд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргана, 18.1.3-т“Усны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, усан орчинг нөхөн сэргээх, ус хангамж, ариутгах татуургын болон хаягдал ус зайлуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих”-аар заасны дагуу аймаг,  нийслэлийн Байгаль орчны алба хяналт тавьж, Сав газрын захиргаад ус зайлуулах эрхийг цуцлах, нэхэмжлэл

гаргах зэрэг асуудлыг хариуцан шийдвэрлэнэ.

 

 

 

 

 

 

47

Ус    ашиглах    дүгнэлт         гаргуулах тухай хүсэлт

Ус ашиглагчид нь “Усны тухай” хуулийн 28.4 дэх заалтад /Хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглах, эрчим хүч, усан тээврийн зориулалтаар ашиглуулах дүгнэлтийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага,50-100 шоометр ус болон усан орчин ашиглуулах дүгнэлтийг сав газрын захиргаа, 50 шоометр хүртэлх ус ашиглуулах, хурын ус хуримтлуулж, хөв, цөөрөм байгуулах, суваг, шуудуу татах дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба тус тус гаргана.

Иймд үйл ажиллагааны хүчин чадлаас хамаарч ус

ашиглах дүгнэлтийг холбогдох газруудад хандаж гаргуулна.

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖТОЙ

ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР

48

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7.5-т

 

 

үнэлгээ хийлгэх

заасан шаардлагыг хангасан тусгай зөвшөөрөлтэй Монгол Улсын аж ахуйн нэгж байгууллага байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

хийнэ.

49

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ/цаашид БОНБҮ гэх/-нд санал авах

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.5-т заасны дагуу байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд

төсөл хэрэгжүүлэгчээс албан ѐсоор санал авна.

50

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн тухай дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9.13-т шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагын шийдвэрээр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэл болон энэ хуулийн 9.12-т заасан хяналтын дүнд хөндлөнгийн хяналт хийж, дүгнэлт гаргах бөгөөд уг ажилд шаардагдах зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

15.1.3-т байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний дүнг тусган боловсруулсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд төслийг үргэлжлүүлэх эсэх талаарх дүгнэлтийг холбогдох

төрийн захиргааны төв байгууллагад тавина.

51

Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн алт угааж байсан газруудаас хүнд металлын                                       агууламжийг тодорхойлуулах тухай аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 16.1.1-т БОНБНҮ хийсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь урьд хийгдсэн шинжилгээ, судалгааны дүгнэлтийг ашиглаж түүнийг тодотгох холбогдох чиглэлээр нэмэлт судалгаа хийх

үүрэгтэй.

52

Уурхайн үйлдвэрлэлийн шингэн хаягдлын далангийн хөрс болон далд уурхайн шавхалтын уснаас дээж авч шинжилгээ хийлгэх тухай аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 16.1.1-т БОНБНҮ хийсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь урьд хийгдсэн шинжилгээ, судалгааны дүгнэлтийг ашиглаж түүнийг тодотгох холбогдох чиглэлээр нэмэлт судалгаа хийх

үүрэгтэй.

УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

53

 

Үйл ажиллагаа эхлэх зөвшөөрөл авахад шаардагдах материалыг гаргаж өгөх тухай аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлөөс

зөвшөөрөл авна.

54

 

Хайгуулын                       тайлангийн тодорхойлолт гаргуулах хүсэлт

Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас /Ашигт малтмал, газрын тосны      газар/      хайгуулын                                                                      тайлангийн

тодорхойлолтыг гаргуулна.

55

Аж     ахуйн     нэгж,     байгууллагын

шинжилгээ      хийлгүүлэх      тухай

“Ашигт   малтмалын   тухай”   хуулийн 11.1.8-д  "уул

уурхайн  үйлдвэрлэлд  ашиглагдаж  байгаа  техник,

 

 

хүсэлт

технологид үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, техник, технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;" чиг үүргийн дагуу Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны байгууллагад хамааралтай.

56

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх хүсэлт

“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 11.1.21; 11.1.23; 62.1-т "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд үүссэн талбайн хилийн маргааныг төрийн

захиргааны байгууллага шийдвэрлэнэ.

57

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлээгүй тухай тодорхойлолт гаргуулах хүсэлт

Хууль      тогтоомжоор       Мэргэж

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ