Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нэгж, албан тушаалтны чиг үүрэг /хяналтын газрууд/ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын нэгж, албан тушаалтны чиг үүрэг /хяналтын газрууд/...
Сахилгын шийтгэл Сахилгын шийтгэл...
Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, цуцлах тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын тушаал Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, цуцлах тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын тушаал...
Сул орон тооны зар Сул орон тооны зар...
Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр байгууллагын Дотоод журамд өөрчлөлт оруулж, хэрэгжилтийг Зохион байгуулсан байдал Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 173 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр дараах заалтуудыг тусга...
Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл Ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл Ханамжийн судалгаа, түүний үр дүн САНАЛ АСУУЛГА: Байгууллагын соёл, улсын байцаагчдын ёс зүй, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх судалгааг: 1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ? 2. Байгууллага болон улсын байцаагчийн харилцааны...
Хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, Шинэчлэх үйл ажиллагаанд албан хаагчдын оролцох Боломжийг бүрдүүлсэн байдал Байгууллагын хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, шинэчлэх ажилд албан хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлэх үүднээс Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 160 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинж...
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хүний нөөцийн Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, стратегийн Зорилт, хэрэгжүүлэх чиглэл ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ: Мэргэжлийн хяналт шалгалтын байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж, түүнд тулгуурлан хүний нөөцийг бүрдүүлэх; Хүний нөөцийн мэдээллийг удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох; Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх ...
Хүний нөөцийн төлөвлөгөө Хүний нөөцийн төлөвлөгөө...
Хүний нөөцийн хөтөлбөр Хүний нөөцийн хөтөлбөр ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ