МХГ-н хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д. Дашдаваа, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй хяналтын улсын байцаагч Р. Халх-Очир нар хамтран 2019.09.04-ний өдөр  Аймгийн МХГ-ынн даргаар 6 сэдэв бүхий сургалтын хөтөлбөр батлуулан  “Чандмань Увс” ХХК-ийн инженер техникийн нийт 34 ажилтныг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг:

  1. Ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулахад анхаарах асуудал, түүнтэй холбоотой эрхзүйн актууд,
  2. Дотоод хяналт шалгалтаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах асуудал,
  3. Хязгаарлагдмал орчинд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай
  4. Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийн стандарт, хэрэглээ
  5. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм, түүнийг мөрдөх,
  6. Ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон, хугацаат үзлэгт хамруулах нь, ЭМС-ын 340 тоот тушаалын хэрэгжилт зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд хийлээ.

Мөн МХЕГ-аас ирүүлсэн  “Хязгаарлагдмал орчинд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай” зөвлөмжийг “Чандмань Увс” ХХК-ийн  захирал, ХАБЭА-н хариуцсан ажилтанд өгч, анхаарах асуудлаар зөвлөгөө өглөө.

            Тус компанийн бохирын слесарь, шугамын слесарь, засварын ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний олголт, хувийн хамгаалах хэрэгслийн хангалт, хэрэглээний байдлыг шалгаж стандартын шаардлага хангасан хамгаалах хэрэгсэл олгоход анхаарч ажиллах талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 

МХЕГ-ын даргын 2018 оны 149 дүгээр тушаал МХЕГ-ын даргын 2018 оны 149 дүгээр тушаал...
Системийн тайлан /2015 оны эхний хагас жилийн/ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2015 оныг хяналт шалгалтыг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хөгжлийг дэмжих, эдийн засгийг тэтгэхэд чиглэсэн жил болгож байна. НЭГ. Ерөнхий зүйл Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн ту...
Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн жагсаалт ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ Д/д Агуулга Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Баталсан албан тушаалтан ОГНОО Дугаар 1 Шадар сайд 2011.03.30 19 "Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээвэр...
Ёс зүйн хороо ажиллах эрх зүйн орчин "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм". ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах... "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам". ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол. Татаж авах... "МХЕГ-ын Ёс ?...
Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь...
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт...
МХЕГ-ын 2014 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хийгдсэн ажлын үр дүн МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС 2014 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: Зорилт 1. Мэргэжлийн хяналтын тогтолцоог шинэчлэн, зохион байгуулалтын бүтцийг өөрчлөн зохион байгуулах; “Хяналтын тухай хуулийн төсөл, түүнийг дагалдан нэмэлт өөрчлөлт орох хуулийн төслү...
МХЕГ-ын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчинг дэмжиж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжлийн хяналтын...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ