Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн жагсаалт

ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН

БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

 

Агуулга

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар

Баталсан

албан тушаалтан

ОГНОО

Дугаар

1

Шадар сайд

2011.03.30

19

"Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээвэрлэхтэй холбогдсон журам"

Татаж авах...

2

ҮХЯ/ УМХГ

2003.09.05

141/327

"Сорьцлолтын ажлын тухай". /"Алтны баяжуулах үйлдвэрийн металл авалтыг тодорхойлох, хяналтын сорьцлолтын ажлын журам"

Татаж авах...

3

УМХГ

2003.10.09

309

"Журам батлах тухай". /"Уурхайг түр болон бүрмөсөн хаах журам”/

Татаж авах...

4

УМХГ

2008.04.09

126

"Урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ авах тухай";

Татаж авах...

5

УМХГ

2008.05.05

163

"Журам шинэчлэн батлах тухай". /"Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, устгах журам"/

Татаж авах...

6

УМХГ

2008.07.03

235

Журамд љљрчлљлт оруулах тухай /УМХГ-ын даргын 2008 оны 163 дугаар тушаалаар батлагдсан Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох, устгах журамд

Татаж авах...

7

ЭБЭХЯ/МХЕГ

2009.05.21

121/152

Аюулгүйн бүс тогтоох журам батлах тухай /Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодисын үйлдвэр, тэсрэх материалын агуулахын аюулгүйн бүс, түүний дэглэмийг тогтоох журам/

Татаж авах...

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ