Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 6 сарын 14 103

2019 оны 06 сарын 12-ны өдөр Рашаант бургастай ХХК-ийн хүнсний худалдааны газарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. 1.11.1 кодтой "Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдлийг үнэлж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгч, гарын авлага материалаар хангав.   

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ