Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

2019 оны 7 сарын 4 308

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/26 тоот удирдамжийн хүрээнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хүргүүлсэн улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагын биелэлтийг 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр "Жамц Давс" ХХК-ийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд Давс сумын Засаг дарга Ч.Тогтохбаяр холбогдох хүмүүсийг байлцуулан хийж гүйцэтгэлээ.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ