Өргөх механизмийн баталгаажуулалт хийлээ.

2019 оны 9 сарын 16 25

МХЕГ-ын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Увс аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өргөх механизмуудад баталгаажуулалтыг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагаар хйилгэлээ.

Баталгаажуулалтад 15 аж ахуйн нэгж байгууллагын 20 нэгж бүхий өргөх механизмууд хамрагдлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ