Санхүүгийн тайлан

Он

Нэрс

link

1

2013 / Жилээр /

Санхүүгийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх...

2

Мөнгөн гүйлгээний нэгтгэсэн тайлан

Үзэх...

3

Санхүүгийн байдлын нэгтгэсэн тайлан

Үзэх...

4

Төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх...

5

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Үзэх...

6

Нэмэлт санхүүжилтийн тайлан

Үзэх...

7

Төв аппаратын тайлан

 

 

 

 

Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзэх...

8

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Үзэх...

9

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

Үзэх...

10

Цэвэр хөрөнгө өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Үзэх...

11

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Үзэх...

12

2014 он /нэгтгэл/

Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан  Үзэх...

13

 

2014 он/Төв аппарат/

 

 

Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Үзэх...

2015 он нэгтгэл

 

Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх...

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 

2015 он Төв аппарат

Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

      Үзэх...

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ